Obchodné podmienky PDF Tlačiť E-mail

Všeobecné obchodné podmienky v tomto elektronickom obchode

Elektronický obchod prevádzkuje:

Princess burda s.r.o

Valaská Dubová 278

034 96 Valaská Dubová

IČO : 44528469, DIČ : 2022740038 (nie sme plátcami DPH)

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Princess burda, s.r.o, Valaská Dubová 278, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 44528469 (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu (ďalej len "obchod").

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje. 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 300,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky, termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (EMS- Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kurierovi na prepravu ku kupujúcemu.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 5-20 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. 

IV. Kúpna cena, poštovné a balné:

Kúpna cena ( cena vrátene DPH ) je splatná prevodom na účet predávajúceho.

V cene nie je započítané poštovné a balné. Toto sa účtuje nasledovne:

1. Poštovné a balné v prípade šijacích strojov sa účtuje k cene tovaru

      vo výške 9 EUR  do hmotnosti 15 kg pri doručení kuriérom

              vo výške 11 EUR pri hmotnosti nad 15 kg pri doručení kuriérom

              Doručenie sa realizuje formou kuriérskej spoločnosti - EMS.

2. Drobný tovar Vám zasielame Slovenskou poštou doporučene po pripísaní sumy za tovar, plus poštovné, ktorú Vám oznámime pri potvrdení objednávky na Vami zadaný mail.

3. Strihy zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučenú zásielku, ktorú Vám odošleme, akonáhle bude na náš účet pripísaná požadovaná suma za tovar, plus poštovné. Suma Vám bude oznámená na Váš mail.

          4. Pri objednávke strihov v cene do 12 € účtujeme manipulačný poplatok vo výške 1.00€

  5. Pri objednávke nad 60 € poštovné zadarmo

     U objednaných strihov  sa poštovné a balné účtuje nasledovne:

PLATBA VOPRED NA ÚČET

Hmotnosť tovaru

poštovné
do 0,1 kg 2,00€ (objednávka  tovaru BURDA do 12,- €  učtujeme poplatok manipulačný 1,00€)
do 0,5 kg 2,35€
do 1,0 kg 3,15€
do 2,0 kg 3,95€

DOBIERKA CEZ POŠTU

Hmotnosť tovaru

poštovné
do 0,1 kg 3,00€ (objednávka  tovaru BURDA do 10,- €  učtujeme poplatok manipulačný 1,00€)
do 0,5 kg 3,50€
do 1,0 kg 4,30€
do 2,0 kg 5,00€

  DORUČENIE KURIÉROM

Hmotnosť tovaru

poštovné

od 0,001 do 2,0 kg vopred platba na účet 4,00€
od 0,001 do 2,0 kg dobierka 6,00€
od 2,0 kg  do 5,0 kg vopred platba na účet 4,50€
od 2,0 kg  do 5,0 kg dobierka 6,50€

Cenu poštovného Vám oznámime pri potvrdení objednávky.

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry, ktorú od nás obdržíte mailom

 

Tovar sa expeduje len na územie SR.

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. 

Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. 

Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné. 

VI. Záruka, reklamácie, doklady

Záručná doba je uvedená výrobcom, resp. distribútorom na každom výrobku. Záruku poskytujeme do doby spotreby, uvedenej na obale tovaru. 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

Zákazník preberá zodpovednosť  za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. Spoločnosť Princess burda, s.r.o nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom.


Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny, otvorený balík), odporúčame neprevziať zásielku od doručovateľa a  žiadať  spísanie zápisu. 
Pri  uplatňovaní reklamácie, ktorú spôsobila spoločnosť( neúplný tovar, zámena) túto realizujte písomne a musí obsahovať:

a) označenie a popis závady zásielky,

b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov“

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Prípadné ďalšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na telefónnych číslach uverejnených v časti KONTAKT na tejto stránke.